Περι Ενυπνιών

Περι Ενυπνιών
Τα ενύπνια ούτε πάθος του αισθητικού απλώς, ούτε του νοητικού, αλλά του αισθητικού, καθό φανταστικού, ήτοι είναι πάθος της φαντασίας, ήτις είναι πάθος του αισθητικού.

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ